Procesul „Schimbului ilegal de terenuri de la Primăria Piatra-Neamț”, trei termene în 5 luni

1
1811

La termenul din 29 septembrie al procesului „Schimbului ilegal de terneuri de la Primăria Piatra-Neamț, ce se judecă la Înalta Curte de Casație și Justiție, magistrații au amânat cauza pentru data de 10 noiembrie când, cel mai probabil, vor fi încheiate discuțiile pe marginea expertizei și raportului de expertiză cerute de judecători.

Expertiza din procesul în care este judecat Dragoș Chitic, fost primar al orașului Piatra-Neamț, actual vicepreședinte al CJ Neamț, și alte personaje cu notorietate, a fost finalizată și prezentată părților care au avut posibilitatea să depună obiecțiuni. La penultimul termen, cel din 11 iunie, magistrații au răspuns obiecțiunilor formulate de către DNA și inculpați. Unele au fost acceptate de instanță, altele au fost respinse. Astfel, instanța a respins „ca neîntemeiată obiecțiunea Direcției Naționale Anticorupție privind neparticiparea reprezentantului intimate părți civile la inspecția terenurilor din data de 09.11.2020, având în vedere că la dosarul cauzei există dovada înştiinţării acesteia, nefiind obligatorie şi participarea efectivă”.

De asemenea, a fost respinsă ca neîntemeiată și obiecţiunea privind utilizarea, de către expertul tehnic judiciar, a unor înscrisuri depuse de părți, înainte de a fi încuviințate de instanță. Motivul: expertul tehnic judiciar desemnat are posibilitatea să ia în considerare informaţiile obţinute din surse deschise pe care le consideră utile în raport de obiectivele stabilite.

Părțile din dosar au formulat obiecțiuni și cu privire la temeinicia concluziilor raportului de expertiză. Verificând actele şi lucrările dosarului, concluziile raportului de expertiză raportat la obiectivele expertizei tehnice judiciare încuviinţate, Înalta Curte a stabilit următoarele:

„I. În referire la obiecțiunile la raportul de expertiză formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Înalta Curte de Casație și Justiție apreciază ca fiind întemeiate următoarele obiecțiuni:

 1. pentru terenul situat pe… în suprafață de … mp: (n.red. terenul de lângă cimitirul Pietricica pe care omul de afaceri Apopii l-a schimbat cu alte terenuri puse la dispoziție de Primăria Piatra-Neamț)

1.Referitor la susținerea domnului expert tehnic judiciar Iordan Butuc potrivit cu care <<La data efectuării expertizei, 18.01.2010, imobilul în cauză avea asigurată zona de protecție de 50 m conform Ordinului 536/1997 și o zonă de agrement de 30 m față de Cimitirul Pietricica>> se impune a se preciza de domnul expert dacă, în mod efectiv, existau aceste zone de protecție și de agrement și documentația în baza căreia a reținut această situație. Răspunsul va fi dat în raport de actele menționate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție la filele 186 și 187 din vol.IV instanță. Chiar și în măsura în care expertul tehnic judiciar își va menține punctul de vedere exprimat în raportul de expertiză, se impune a se stabili valoarea de piață a acestui teren din perspectiva situației în care aceste zone au fost ocupate prin extinderea, în fapt a cimitirului.

2.Referitor la susținerea domnului expert tehnic judiciar Iordan Butuc potrivit cu care <<zona era mobilată cu circa 20 construcții de tip rezidențial>> să se precizeze de expert dacă aceste construcții erau edificate la data de 18.01.2010, distanța aproximativă de terenul situat pe … și de cimitirul … și dacă, în raport de această distanță, se poate considera că sunt situate în aceiași zonă.

 1. Având în vedere că pentru stabilirea valorii terenului situat pe …., domnul expert tehnic judiciar Iordan Butuc a ales drept comparabile terenuri de pe …, să se menționeze de domnul expert dacă aceste terenuri se află într-o zonă tarifară superioară față de zona în care se află … și, în măsura unui răspuns afirmativ, se impune a se stabili valoarea terenului situat pe …. comparativ cu terenuri aflate în aceiași zonă tarifară sau aplicarea unor coeficienți de corecție corespunzători.
 2. Pentru terenurile situate pe str….: (n.red. cele două terenuri de pe strada Castanilor)

1.Referitor la susținerea domnului expert tehnic judiciar Iordan Butuc potrivit cu care <<Str. …. și str. …. fac parte din aceiași zonă tarifară>> se impune a se preciza de expert, în raport de susținerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție existente la filele 188 – 189 din vol.IV instanță dacă terenurile de pe str. …sunt amplasate în zona tarifară 2, spre deosebire de cele aflate pe str. Smaraldului care sunt amplasate în zona tarifară 3. În măsura în care terenul situat pe …. se află în zona tarifară 2 se impune stabilirea de către expertul tehnic judiciar a valorii terenului situat pe … în raport de zona tarifară 2, comparativ cu terenuri aflate în apropiere și în aceiași zonă tarifară ori cu aplicarea unui coeficient de corecție corespunzător acestei situații.

2.Referitor la precizarea domnului expert tehnic judiciar Iordan Butuc potrivit cu care terenul în suprafață de 1344 mp situat pe str. …>> este fără acces direct la stradă>> aspect valabil și în anul 2010, să se precizeze de domnul expert dacă își menține această afirmație în raport de planul de amplasament din luna ianuarie 2010 existent la fila 421, vol. V dosar de urmărire penală. Totodată, se va menționa de domnul expert, în măsura în care își menține punctul de vedere exprimat, dacă lipsa accesului la calea publică este determinată de caracteristicile terenului ( care vor fi evidențiate ) și care ar impune stabilirea unei servituți de trecere.

 1. Referitor la concluzia domnului expert tehnic judiciar potrivit cu care pentru terenurile din str. …cea mai bună utilizare o reprezintă <<categoria de folosință pădure>>, se impune a se menționa dacă vegetația preponderentă în zonă este formată din arbuști tineri și dacă pe str…., în vecinătatea terenurilor în litigiu au fost edificate construcții tip familial, urmând a se menționa numărul acestora. Totodată, se va preciza de domnul expert dacă, în raport de existența construcțiilor dar și a utilităților la o distanță apropiată terenurilor în litigiu precum și a împrejurării că, suprafața de … mp situată pe str. … a făcut deja obiectul unui contract de vânzare cumpărare, teren pe care a fost edificată o construcție, își menține punctul de vedere exprimat în raportul de expertiză în sensul că cea mai bună utilizare a acestor terenuri este forestier. Se va avea în vedere și faptul că, potrivit extrasului de carte funciară – categoria de folosință a terenului este fâneață. Se va stabili de domnul expert tehnic judiciar, chiar și în situația în care își va menține punctul de vedere exprimat privind cea mai bună utilizare, valoarea terenurilor din str. … în situația în care cea mai bună utilizare este <<curți – construcții>>, cu luarea în considerare a dificultăților de construire urmare a caracteristicilor terenului şi valoarea aceluiaşi teren potrivit categoriei din care face parte şi anume <<fâneţe>>.
 2. Referitor la concluzia domnului expert tehnic judiciar Iordan Butuc potrivit cu care <<pe latura de nord a terenurilor situate pe str. …ar exista o zonă stâncoasă de pe care se pot disloca roci….>> se impune a se preciza de domnul expert elementele probatorii care au condus la formarea acestei concluzii, eventual depunerea la dosar a planșelor fotografice care atestă această împrejurare. În măsura în care nu se pot prezenta elemente probatorii, se impune corectarea valorii terenurilor de pe str. Castanilor.
 3. Pentru terenurile situate pe str…: (n.red. terenurile de pe strada Muncii)

1.Referitor la suprafața de … mp se impune, pentru stabilirea valorii acesteia, luarea în considerare a prețurilor existente în luna ianuarie 2010, astfel cum s-a dispus prin încheierea de ședință prin care au fost stabilite obiectivele expertizei și nu a prețurilor practicate la 22.06.2009.

2.Să se precizeze de domnul expert sursa informațiilor potrivit cu care la data de 18.01.2010 existau pe terenul în suprafață de … mp situat pe str. Muncii nr.6, 5 gropi pentru stins var. Se va recalcula valoarea terenului menționat și în varianta în care pe acest teren nu ar fi existat cele 5 gropi pentru stins var. Se respinge ca neîntemeiată obiecțiunea referitoare la situația juridică nereală a terenului situat pe …, având în vedere înscrisurile existente la dosarul cauzei și la care se face trimitere de expertul tehnic judiciar desemnat.

 1. În referire la obiecțiunile la raportul de expertiză formulate de expertul parte Ștefănescu Gheorghe, care nu sunt comune cu obiecțiunile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație ți Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Înalta Curte apreciază că se impune exprimarea de domnul expert tehnic judiciar Iordan Butuc a unui punct de vedere referitor la criticile expertului parte menționat privind metoda de stabilire a valorii terenurilor, respectiv metoda comparațiilor directe în raport de metoda folosită în cauză și anume analiza comparațiilor relative.

III. În referire la obiecțiunile la raportul de expertiză formulate de expertul parte Ștefan Vulpe pentru inculpatul Chitic Dragoș Victor, Înalta Curte le apreciază ca întemeiate având în vedere că procentul aplicat de expertul tehnic judiciar nu este motivat. În consecinţă,

 1. Se va motiva de domnul expert tehnic judiciar desemnat motivul pentru care a aplicat o diminuare de 10% a valorii terenului de pe str. … nr…. pentru existența unui colector menajer și a unui colector pluvial care nu permit amplasarea unor construcții și nu de 15% astfel cum se consideră de domnul expert parte Ștefan Vulpe.
 2. Se va preciza de domnul expert tehnic judiciar desemnat, argumentat, dacă se impune sau nu o diminuare mai mare, cu circa 10%, a valorii terenului în suprafață de … mp situat pe str. … față de lipsa accesului la teren cu mijloace de transport.
 3. În referire la obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de inculpatul Casapu Alexandru, Înalta Curte apreciază că sunt erori materiale, urmând să fie îndreptate de expertul tehnic judiciar desemnat”, se arată în decizia instanței.

Anul trecut, la termenul din 20 iulie, instanța supremă a admis proba cu expertiza tehnică judiciară imobiliară de evaluare şi a stabilit o serie de obiective:

 1. ”Dacă valoarea de piaţă a terenurilor menţionate în rapoartele de evaluare – nr. 666/T/18.01.2010 privind suprafața de 11.156 mp teren proprietatea lui Apopii Mihai, înregistrat cu nr. 2954, – nr.660/T/24.06.2009 privind suprafața de 11.497 mp teren aflat pe str. Muncii, proprietatea municipiului Piatra-Neamț, înregistrat cu nr. 2968, – nr. 659/T/08.01.2010 privind suprafa?a de 592mp teren(drum) situat pe str. Muncii, proprietatea municipiului Piatra Neamț înregistrat cu nr. 2970, – nr. 658/T/08.01.2010 privind suprafața de 6090 mp teren situat pe str. Muncii nr.6, proprietatea municipiului Piatra Neamț înregistrat cu nr. 2972, – nr. 657/T/08.01.2010 privind suprafața de 481 mp teren situat pe str. Muncii fn. proprietatea municipiului Piatra Neamț înregistrat cu nr. 2975, – nr.672/T/21.01.2010 privind suprafața de 1051 mp teren situat pe str. Castanilor fn, proprietatea municipiului Piatra Neamț înregistrat cu nr. 3060, – nr.673/T/21.01.2010 privind suprafața de 1344 mp str. Castanilor fn, proprietatea municipiului Piatra Neamț înregistrat cu nr.3060, întocmite de Conexpert SRL prin evaluator Zăpor Vasile a fost corect stabilită în raport de data la care a fost efectuată evaluarea, pentru fiecare teren în parte, şi de toate criteriile aplicabile în evaluarea terenurilor proprietatea privată şi publică a unităţii administrativ teritorială Piatra Neamţ.
 2. În măsura în care expertul apreciază că valoarea de piaţă a acestor terenuri nu a fost corect stabilită, va proceda la evaluarea lor, corespunzător datei de 22.01.2010, data înregistrării rapoartelor de evaluare la Consiliul Local Piatra Neamţ şi în raport de toate criteriile aplicabile în evaluarea terenurilor proprietatea privată şi publică a unităţii administrativ teritoriale Piatra Neamţ. Respinge ca neutile cauzei celelalte obiective indicate de apelanţii inculpaţi. Încuviinţează participarea la efectuarea expertzei a experţilor independenţi care vor fi indicaţi de către apelanţii inculpaţi”.

De asemenea, la același termen, instanța a admis cererile inculpaţilor Dragoş Victor Chitic, Vasile Vișan, Vasile Zăpor, Alexandru  Casapu şi Mihai Apopii de a fi citați și audiați mai mulți martori: Florea Dabija, Ana Maria Fătu Tomuleasa, Dan Florea, Aurelia Simionică, Ioan Olaru, Neculai Tănase şi Carmen Căpitanu.

În iunie 2019, Curtea de Apel Bacău i-a condamnat pe cei șase inculpați la pedepse cu închisoare, dar cu suspendarea executării.

Pedepsele aplicate la Curtea de Apel Bacău:

Dragoș Chitic – 3 ani închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si 3 ani pedeapsă complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a,b,g C. pen. 

Vasile Vișan – 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a,b, g C. pe

Bordei Marin – 2 ani și 8 luni închisoare cu suspendare și 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a,b, g C.pen. 

Zăpor Vasile – 3 ani închisoare cu suspendare și 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a,b C. pen. 

Casapu Alexandru – 2 ani si 8 luni închisoare cu suspendare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a,b, g C. pen.

Apopii Mihai – 3 ani închisoare cu suspendare pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit  și 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a,b C.

Inculpații au atacat decizia judecătorilor băcăuani la Înaltea Curte de Casație și Justiție, unde magistrații au realuat aproape de la zero judecarea procesului, dispunând expertize, audieri de martori etc.

Inculpații din fruntea județului

Dragoș Chitic, fost primar al orașului Piatra-Neamț, este, în prezent, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, unde îi are colegi pe inculpatul pentru fapte de corupție Ionel Arsene și pe Mădălina Ciubotaru, condamnată, în primă instanță, la plata unei sume considerabile în cazul falimentării firmei Neamț Turism a Consiliului Județean Neamț.

Vasile Vișan, recent condamnat la închisoare cu suspendare în dosarul finanțării echipei de fotbal FC Ceahlăul Piatra-Neamț, este consilier personal al lui Ionel Arsene.

Mihai Apopii este om de afaceri și deține funcția de președinte al Camerei de Comerț și Industrie Neamț și pe cea de vicepreședinte la nivel național.

Procurorii DNA i-au acuzat pe toți ce șase inculpați că, prin schimbul de terenuri dintre primărie și omul de afaceri Apopii, municipalitatea a fost prejudiciată cu peste un milion de lei.

 Comunicatul DNA din 1 februarie 2018:

„În perioada 20-28 ianuarie 2010, inculpații Chitic Dragoș Victor și Vișan Vasile, în calitățile menționate mai sus, beneficiind de ajutorul inculpatului Bordei Marin, cu încălcarea dispozițiilor legale, au semnat și avizat mai multe documente care au stat la baza emiterii, de către Consiliul local Piatra Neamț, a unei hotărâri prin care a fost inventariată, la o valoare mult diminuată, o suprafață totală de 21.055 mp teren de pe raza municipiului.
În baza acelei hotărâri, în data de 18 februarie 2010, a fost încheiat un contract prin care Consiliul local Piatra Neamț, reprezentat de inculpații Chitic Dragoș Victor și Vișan Vasile, a cedat inculpatului Apopii Mihai proprietatea suprafeței menționate mai sus, evaluată la suma de 576.278 lei în schimbul unui teren în suprafață de 11.156 mp situat pe raza aceluiași municipiu, evaluat la suma de 973.629 lei.
Acest contract a fost încheiat în condițiile în care inculpații Chitic Dragoș Victor și Vișan Vasile cunoșteau că această operațiune era din punct de vedere economic defavorabilă municipiului și privea inclusiv o suprafață de teren care făcea parte din domeniul public al localității.
Diferența de valoare, respectiv suma de 397.351 lei, a fost achitată de municipiul Piatra Neamț inculpatului Apopii Mihai la data de 27 ianuarie 2015. 
Evaluarea terenurilor ce aparțineau primăriei Piatra Neamț a fost realizată de inculpatul Zăpor Vasile, în calitate de expert, care le-a subevaluat cu suma totală de 1.089.170 lei, cunoscând că rapoartele sale vor fi determinante pentru încheierea contractului de schimb menționat mai sus, autentificat de notarul public Casapu Alexandru. Acesta din urmă a autentificat contractul respectiv cu încălcarea dispozițiilor legale, în condițiile în care cunoștea că una dintre suprafețele ce făcea obiectul schimbului (9.874 mp), făcea parte din domeniul public al municipiului Piatra Neamț.
Prin aceste demersuri, a fost produs municipiului Piatra Neamț un prejudiciu în valoare de 1.089.170 lei care constituie totodată un folos necuvenit pentru inculpatul Apopii Mihai. Municipiul Piatra Neamț a comunicat că se constituie parte civilă în prezenta cauză în vederea recuperării prejudiciului.  În cauză s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpaților Casapu Alexandru, Vișan Vasile, Bordei Marin și Chitic Dragoș Victor“.

Daniel MURARU

1 comment

 1. Virgil 6 octombrie, 2021 at 16:39 Răspunde

  Ati scris foarte bine de inculpatii din fruntea judetului. In afara de cei pe care ii stim, uite-l și pe safu oamenilor de afaceri3 tot un inculpat. Hai cu sentinta o data!

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.