* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 16:15:40; 2021-04-13. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE LEMN FASONAT – DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ, VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/04/Anunt-licitatie-13-aprilie-PDF.pdf

 

ANUNŢ
   privind organizarea licitaţiei/negocierii pentru vânzarea de lemn  fasonat

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr. 24, tel: 0233 / 211696; fax: 0233 / 212736, e-mail office@neamt.rosilva.ro.
 2.    Data desfăşurării si ora inceperii  licitaţiei/negocierii: 22.04.2021, începând cu ora: 10:00.

            In functie de evolutia raspandirii infectiei cu Coronavirus si/sau  de masurile dispuse de catre autoritatile competente, organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula desfasurarea licitatiilor (evenimentelor), cu anuntarea prealabila a acestei masuri pe site-ul propriu.

 

 1. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii: Direcţia Silvică Neamţ, str.V.A.Urechia, nr. 24, Piatra Neamţ, jud. Neamţ.
 2. Tipul licitaţiei: licitaţie publică în plic închis;
 3. 5. Licitaţia/negocierea este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 4.  Data desfasurarii şi ora inceperii preselecţiei: 19.04.2021 începând cu ora 09:00. Operatorii economici/grupurile de operatori economici nu participă la ședința de preselecție.
 5. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 16.04.2021, ora 14:00.

             

                  In cazul aparitiei unor fenomene, evenimente, disfunctionalitati tehnice neprevazute care pericliteaza si/sau impedica desfasurarea licitatiei, organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si reprograma sedinta de licitatie in zilele urmatoare, iar operatorii economici vor fi anuntati despre aceasta modificare de indata.

              Documentele necesare preselecţiei se vor depune la organizatorul licitatiei prin una dintre urmatoarele modalitati:

 1. a) direct la registratura, pe hartie;
 2.  b) prin posta / curier, pe hartie;
 3. c) prin posta electronica la adresa office@neamt.rosilva.ro,  in  format pdf, semnate  cu semnatura electronica calificata sau sigiliu electronic calificat al reprezentantului operatorului economic ( inclusiv imputernicit al administratorului prin inscris semnat si stampilat),  modalitate prevazuta de H.G. 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia pentru preselectie va cuprinde urmatoarele documente:

 1. cerere de înscriere, conform modelului Formularul 1 ( in original), care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului;
 2. documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul; 
 3. certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei, în copie;  
 4. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului operatorului economic, conform modelului din Formularul 2;
 5. certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58 din Regulament, în copie conformă cu originalul;
 6. declaratia conform modelului din Formularul 3 (in original) si cazierul tehnic de exploatare doar pentru operatorii economici care sunt atestati in activitatea de exploatare forestiera, completat la zi, in copie conforma conforma cu originalul.  

            Persoanele fizice pentru a fi admise la licitaţie/negociere transmit : 

 1.           a) autorizaţia de construcţie, în copie, pentru lemnul de lucru; 
 2. b) cartea de identitate, în copie.  
 3. c) declarație pe proprie răspundere a persoanei fizice din care să reiasă că materialul lemnos fasonat adjudecat nu face obiectul comercializării;

            Cantitatea maximă de materiale lemnoase fasonate care poate fi adjudecată de persoanele fizice, în condiţiile de mai sus, este de maximum 50 mc, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării. 

 1. Lista loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare lot de lemn fasonat de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile www.rosilva.ro și www.neamt.rosilva.ro.
 2. 9. Volumul total de lemn fasonat  oferit la licitaţie/negociere: 5361.45 m3

din care pe sortimente si pe specii: 

               busteni  furnir estetic: 7.22 (m3); 

               busteni  furnir tehnic: 0.00 (m3); 

               bustean gater: 4696.86 (m3)  

               lemn rotund celuloza: 30.28 (m3); 

               lemn de mină: 0.00 (m3); 

               lobde  industriale: 0 (m3); 

               lemn c.r.: 223.09 (m3); 

              lemn de foc: 404.00 (m3

            şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 

              răşinoase: 2648.64 (m3)

               fag: 1992.88 (m3); 

              stejar, gorun: 409.96 (m3); 

               gârniţă: 0.00 (m3); 

               cer: 0.00 (m3); 

              salcâm: 0.00 (m3);

               cireş:  17.60 (m3); 

              paltin: 183.29 (m3); 

               frasin: 10.00 (m3); 

               tei: 5.86 (m3); 

               plop: 0.00 (m3); 

               diverse tari: 91.22 (m3); 

               diverse moi: 2.00 (m3).      

 1. Alte informatii privind lemnul fasonat care se ofera spre vanzare:

   -materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provin din fondul forestier proprietate publică  certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

            Materialele lemnoase fasonate rămase neadjudecate după încheierea licitaţiei se pot adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitației, respectiv în data de 22.04.2021, respectând prevederile HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 1.          Volumul de lemn fasonat ramas neadjudecat se supune procedurii de vanzare prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de regulamentul mentionat mai sus si de alte reglementari in vigoare.
 2. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei/negocierii, începând cu data de: 12.04.2021.
 3. 13.  Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:

    Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, numai prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei, a:

 1.   a) garanţiei de contractare pentru volumul de material lemnos pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie;  
 2.   b) tarifului de participare la licitaţie stabilit de 200 lei, cu TVA.

               Atât garanţia de contractare, cât şi tariful de participare pentru licitaţia din 22.04.2021, trebuie să fie încasate în conturile Direcţiei Silvice Neamţ cel târziu în data de 22.04.2021. Conturile Direcţiei Silvice Neamţ în care se vor face viramentele bancare sunt:

RO47BRDE280SV02378682800–BRD Piatra Neamţ

RO06RZBR0000060001063696 –Raiffeisen Piatra Neamţ

RO06BTRLRONCRT0261581001 –Banca Transilvania Piatra Neamţ

 Pentru limitarea raspandirii infectiei cu Coronavirus,  plata garanţiei de contractare şi a tarifului de participare  se vor realiza exclusiv  prin virament bancar (ordin de plată sau  foaie  de vărsământ  bancar).

 Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus, referitoare la dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de participare la licitație determină interzicerea participării la licitaţie/negociere a operatorului economic.

  În  documentul de plata al garanţiei  de  contractare  se va inscrie  la  rubrica  „Plătitor” denumirea operatorului eoconomic/grupului de operatori economici ce se va înscrie la licitaţie. Nu  se admit plăţi efectuate  de către un operator  economic/grup  de  operatori  economici în  vederea participării altui operator economic/grup de operatori economici.

              Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respective, pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni.

             Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a materialelor lemnoase adjudecate, în alte condiţii decât forţa majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea garanţiei de contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni de la data rezilierii.

            Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii: 

 1.       a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic; 
 2.    b) lemnul fasonat nu a fost livrat, conform graficului, din culpa operatorului economic.
 3.         c) valoarea garantiei de contractare, cu acordul partilor, se foloseste pentru participarea la o licitatie/negociere ulterioara si/sau pentru plata lemnului fasonat. 
 4. 14. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233 / 211696, fax: 0233 / 212736, e-mail: office@neamt.rosilva.ro, persoane de contact: ing. Coșofreț Ioan.

                                                                                   Organizator,

Directia Silvica Neamt

Director,

ing. Valentin TĂMĂSLĂCARU

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 13:48:46; 2021-04-01. ANUNȚ SOLICITARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE SC ELROM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/04/Presa-anunt-selectie-arh-Elrom.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 12:36:05; 2021-04-01. ANUNȚ SELECȚIE OFERTE ANGAJARE EVALUATOR SC MARA & ILINCA AGRO SRL: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/04/Presa-anunt-eval-Mara.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 17:10:20; 2021-03-19. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC ALISTARICĂ COM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/presa-PB-vanz-50-im-70-masini-ALS.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 17:03:29; 2021-03-19. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI IMOBILE SC SANDOTERM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/Presa-PB-80-imob-SDT.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 16:54:20; 2021-03-19. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI MOBILE SC SANDOTERM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/Presa-PB-80-BM-SDT.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 16:42:07; 2021-03-19. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC VIT STYLE SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/presa-PB-mar-2021-Vit-Style.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 16:35:35; 2021-03-19. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC OMEX SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/presa-PB-vanz-bm-75-Omex-mar-2021.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:59:11; 2021-03-19. ANUNȚ LICITAȚIE TERENURI SC INSTALCONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/Presa-publ-terenuri-90-Instal.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:45:35; 2021-03-19. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI MOBILE SC INSTALCONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/Presa-publ-bm-90-Instal.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 12:15:42; 2021-03-18. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC RÎPANU COM SR. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/Presa-pb-vanz-mart-2021-Ripanu.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 22:54:53; 2021-03-17. ANUNȚ SOLICITARE OFERTE ASIGURARE BUNURI SC RÎPANU SR COM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/presa-solicit-3-oferte-asig-Ripanu.pdf

 * ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 07:54:33; 2021-03-16. ANUNȚ DS NEAMȚ PRIVIND ORGANIZARE LICITAȚIE VÂNZARE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR. VEZI ANUNȚUL AICI:https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/Anunt-licitatie-intermediara-DS-Neamt-25.03.2021.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 21:01:06; 2021-03-11. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC LEMN CONSTRUCT. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/presa-pb-vanz-LC-mart-2021.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 09:18:06; 2021-03-08. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC MGT FOREST . VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/presa-PB-VANZ-MART-2021-mgt.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 09:11:00; 2021-03-08. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI MOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/presa-pb-bmob-Eaz-mar-2021.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:52:06; 2021-03-08. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI (TEREN) SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNȚUL AICI:  https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/Presa-pb-vanz-bi-mart-2021-Eaz.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 21:28:10; 2021-03-05. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI IMOBILE (TERENURI) ÎN SAT STEJARU SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/Presa-PB-VANZ-KT100-mar-2021-Stejaru.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 21:23:30; 2021-03-05. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI (AUTO) SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/presa-PB-VANZ-KT-mar-2021-auto.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 21:17:44; 2021-03-05. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE VILE ÎN SAT PÂNGĂRĂCIOR SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/presa-PB-VANZ-KT-vile-50-mar-2021.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 21:07:28; 2021-03-05. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI IMOBILE (SAT PÂNGĂRĂCIOR) SC KEMOTHEOZ SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/presa-PB-VANZ-KT-100-mart-2021-Pang.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 16:02:56; 2021-03-04. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC DIVIP PROD SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/03/presa-Pb-vanz-mart-2021-Divip.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 21:00:37; 2021-02-26. SELECȚIE OFERTE ARHIVARE SC JEAN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI:https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/presa-anunt-arh-4-JC.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 11:49:23; 2021-02-24. SELECȚIE OFERTE ARHIVARE SC JEAN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/anunt-3-arhiva-JC.doc

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 13:44:01; 2021-02-17. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI JEAN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/Presa-Pb-vanzare-Jean-Construct.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:58:45; 2021-02-16. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI MOBILE IASIDENT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/presa-PB-VANZ-50-feb-2021-IS.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:50:33; 2021-02-16. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI (COMPLEX COMERCIAL ȘI HOTEL) CELADOR SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/presa-pb-100-Celador-al-cel-bun-feb-2021.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:47:03; 2021-02-16. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI (SPAȚIU COMERCIAL) CELADOR SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/presa-pb-50-Celador-9-mai-feb-2021.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:42:20; 2021-02-16. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI (STOC MARFĂ) CELADOR SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/presa-pb-stoc-75-feb-2021-celador.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:34:17; 2021-02-16. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI (AUTOUTILITARĂ) CELADOR SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/presa-pb-masina-feb-2021-85-celador.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 12:13:10; 2021-02-12. DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ – ANUNȚ LICITAȚIE/NEGOCIERE VÂNZARE LEMN FASONAT. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/Anunt-licitatie-12.02.2021-pdf.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:24:39; 2021-02-10. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC TRIMEN SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/presa-PB-VANZ-mob-95-TRIMEN.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:20:09; 2021-02-10. ANUNȚ LICITAȚIEBUNURI SC SDG DIANIS PREST SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/Presa-publ-vanz-65-SDG.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 19:14:01; 2021-02-09. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC D&c TRANSPORT. VEZI ANUNȚUL AICI:  https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/presa-pb-vanz-feb-2021-D-C-Transport.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 10:24:58; 2021-02-03. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC UNIVERS EUROLINGUA SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/presa-publicatie-vanz-bm-35-UE.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 10:00:24; 2021-02-03. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/02/presa-pb-vanz-mob-Najar-feb-2021.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 11:48:55; 2021-01-27. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI SC ADITUR 2005 SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/01/Presa-PB-vaz-85-Adit.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 00:28:23; 2021-01-27. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC ADRIAN FOREST SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/01/presa-pb-vanz-ADR-ian-2021.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 19:14:50; 2021-01-18, ANUNȚ ANGAJARE INGINER TOPO REALIZARE DOCUMENTE CADASTRALE. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/01/presa-anunt-cadastrist-Divip.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 19:07:53; 2021-01-18, ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC GICOVANU COM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/01/presa-PB-vanz-ian-2021-Gicovanu.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 07:57:25; 2021-01-16. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI (TEREN ȘI CLĂDIRE) SC INSTALCONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/01/Presa-PB-80-depozit-Instalconstruct.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 10:00:00; 2021-01-13. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI MOBILE SC INSTALCONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/01/Presa-pb-bm-2-Instalconstruct.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 09:10:20; 2021-01-13. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI IMOBILE (TERENURI) SC INSTALCONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/01/presa-pb-vanz-2-terenuri-Instalconstruct.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 09:04:59; 2021-01-13. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI SC ZELDA SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/01/Presa-PB-vanz-Zelda-ian-2021.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:57:50; 2021-01-13. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC MND PROD COM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/01/Presa-PB-VANZ-MND-ian-2021.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:51:46; 2021-01-13. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI SC KAMORIS ORIENT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/01/Presa-Pb-vanz-KAM-ian-2021.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:37:14; 2021-01-13. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI SC DIVIP PROD SRL. VEZI ANUNȚUL AICIhttps://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/01/Presa-pb-vanz-bm-ian-2021-Divip.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 17:50:58; 2021-01-08. NOTIFICARE FALIMENT SC SYLJUST JBP SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/01/Presa-Notif-falim-Syljust.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 12:04:27; 2021-01-06. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC INSTALCONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2021/01/presa-pb-vanz-2-depozit-Instal.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 20:11:58; 2020-12-17. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI IMOBILE SC SANDOTERM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/12/Presa-PB-85-imob-SDT.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 09:15:32; 2020-12-08. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC RÎPANU SR COM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/12/Presa-pb-vanz-Ripanu.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:11:51; 8:11:59 AM. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI SC LEMN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/12/presa-PB-vanz-LC-dec-2020.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 18:41:37; 2020-11-13. VÂNZARE BUNURI SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/11/Presa-pb-vanz-Najar-nov-2020.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 18:34:01; 2020-11-13. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC VIT STYLE SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/11/Presa-pb-vanz-Vit-Style-nov-2020.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 18:19:08; 2020-11-13. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC ALISTARICA COM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/11/Presa-pb-vanz-ALS-nov-2020.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 18:07:13; 2020-11-13. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC OMEX SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/11/Presa-pb-vanz-Omex-nov-2020.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:33:13; 2020-11-11. PUBLICAȚIE VÂNZARE TERENURI SC INSTALGRUP SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/11/Presa-pb-vanz-terenuri-100-Instal.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:23:34; 2020-11-11. PUBLICAȚIE VÂNZARE IMOBIL (LIBRA BANK) SC INSTALGRUP SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/11/Presa-pb-vanz-im-libra-100-Instal.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:12:25; 2020-11-11. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI MOBILE SC INSTALCONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/11/Presa-pb-vanz-mobile-100-Instal.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:03:32; 2020-11-11. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/11/Presa-solicitare-3-oferte-arh-Ro-Glass.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:15:47; 2020-11-09. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC MGT FOREST SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/11/Presa-PB-MGT-nov-2020-75..pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:58:26; 2020-11-06. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI MOBILE SC EAZ FOREST SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/11/Presa-pb-bmob-Eaz-nov-2020.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:54:57; 2020-11-06. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI IMOBILE SC EAZ FOREST. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/11/Presa-pb-imob-nov-2020-EAZ.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:48:33; 2020-11-06. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC ELROM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/11/Presa-pb-vanz-100-ELROM.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 21:31:04; 2020-10-30. PUBLICAȚIE ANUNȚ DESCHIDERE FALIMENT SC MARA&ILINCA AGRO SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-Notif-falim-MaraIinca.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:37:09; 2020-10-27. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI RÎĂPNU SR COM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-pb-vanz-Ripanu-oct-2020.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:27:01; 2020-10-27. PUBLICAȚIE VÂNZARE (STOC MARFĂ) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-pb-stoc-75-nov-2020-celador.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:23:24; 2020-10-27. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI (AUTOUTILITARĂ) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-pb-masina-nov-2020-85-celador.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:18:18; 2020-10-27. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI (COMPLEX COMERCIAL ȘI HOTEL) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-pb-100-Celador-al-cel-bun-nov-2020.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:14:10; 2020-10-27. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI (SPAȚIU COMERCIAL) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-pb-100-Celador-9-Mai-nov-2020.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 12:09:59; 2020-10-23. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC KAMORIS ORIENT. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-PB-VANZ-50-Kam-nov-2020.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 11:46:14; 2020-10-23. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI IMOBILE (VILE) SC KENOTHEOZ. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-PB-VANZ-KT-vile-50-oct-2020.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 11:36:18; 2020-10-23. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI MOBILE (AUTO) SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-PB-VANZ-KT-oct-2020-auto.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 11:24:41; 2020-10-23. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI IMOBILE (PÂNGĂRAȚI) SC KENOTHEOZ. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-PB-VANZ-KT-100-oct-2020-Pangarati.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 11:12:47; 2020-10-23. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI IMOBILE (STEJARU) SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-PB-VANZ-KT-100-oct-2020-Stejaru.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:55:15; 2020-10-22. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC JEAN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICIhttps://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/presa-pb-70-masina-JC.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:49:15; 2020-10-20. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC IASIDENT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-PB-VANZ-50-oct-2020-IS.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 09:52:21; 2020-10-13. NOTIFICARE DESCHIDERE PROCEDURĂ FALIMENT SC GIATE SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/NOTIFICARE-ZIAR-DESCHIDERE-PROCEDURA.doc

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 10:59:34; 2020-10-12. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC UNIVERS EUROLINGUA SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-publicatie-vanz-bm-40-UE.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 10:49:30; 2020-10-09. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC TRIMEN SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-PB-VANZ-mob-100-TRIMEN.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 19:46:20; 2020-10-06. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI MOBILE SC D&C TRANSPORT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-pb-vanz-oct-2020-DC.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 19:39:55; 2020-10-06. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI MOBILE SC ADITUR 2005 SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-pb-vanz-90-mob-Aditur.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 13:55:48; 2020-10-05. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SDG DIANIS PREST SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/10/Presa-publ-vanz-70-SDG.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 10:15:59; 2020-09-29. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC KAMORIS ORINET SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/09/PRESA-PB-VANZ-50-Kam-oct-2020.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 10:10:17; 2020-09-29. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC MND PROD COM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/09/Presa-pb-oct-2020-50-MND.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 09:58:14; 2020-09-29. PUBLICAȚIE VÂNZARE SC ZELDA SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/09/Presa-pb-vanz-oct-2020-ZD.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:59:05; 2020-09-26. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC ADRIAN FORST SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/09/PRESA-PB-vanz-sept-2020-ADR.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:52:02; 2020-09-26. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC MNG GRUP INVEST SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/09/Presa-Pb-vanz-sept-2020-60-MNG-G.doc

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:46:02; 2020-09-26. NOTIFICARE DESCHIDERE PROCEDURĂ FALIMENT SC INSTALCONSTRUCTSRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/09/Presa-Notificare-falim-instalconstruct.pdf                              

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 15:06:30; 2020-09-21. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC RÎPANU SRL COM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/09/presa-pb-vanz-Ripanu-sept-2020.pdf                                                                 

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 07:57:46; 2020-09-21. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI SC GICOVANU COM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/09/Presa-pb-vanz-sept-2020-50-Gicovnu.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 22:20:40; 2020-09-15. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI IMOBILE SC SANDOTERM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/09/presa-PB-90-imob-SDT.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 22:04:34; 2020-09-15. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNUI MOBILE SC SANDOTERM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/09/presa-PB-90-BM-SDT.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 16:05:27; 2020-09-11. PUBLICAȚIE VÂNZAER BUNURI SC ROLOTI COM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/09/PRESA-pb-vanz-sept-2020-Roloti-stoc-marfa.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 11:45:11; 2020-08-24. ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ FALIMENT SC ASOCIAȚIA ȘANSE EGALE PENTRU INTEGRARE SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/11/NOTIFICARE-ZIAR-DESCHIDERE-PROCEDURA.doc

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 20:22:04; 2020-08-20. NOTIFICARE INSOLVENȚĂ SC MARA&ILINCA AGRO SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/08/Presa-Notificare-insolv-Mara.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 07:55:35; 2020-08-10. NOTIFICARE DESCHIDERE INSOLVENȚĂ SC FLOREA TRANSMET SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/08/NOTIFICARE-ZIAR-DESCHIDERE-PROCEDURA.doc

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 17:15:21; 2020-08-04. ANUNȚ OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE VEZI AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/08/Presa-solicitare2-oferte-arh-Ro-Glass-Brand.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 15:12:53; 2020-08-03. ANUNȚ LICITAȚIE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/08/Anunt-licitatie-intermediara-12.08.2020.doc

 * ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:28:30; 2020-08-03. ANUNȚ LICITAȚIE BUNURI SC VIT STYLE SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/08/presa-PB-aug-2020-Vit-Style.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:19:05; 2020-08-03. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI SC OMEX SRL. VEZI ANUNȚUL AICIhttps://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/08/presa-PB-vanz-bm-75-Omex-aug-2020.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 08:07:45; 2020-08-03. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE BUNURI SC ALISTĂRICĂ COM SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/08/presa-PB-vanz-50-im-80-masini-ALS.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 10:44:47; 2020-07-31. ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE LEMN FASONAT. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/07/31-IULIE-Anunt-licitatie.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 12:55:56; 2020-07-24. PUBLICAȚIE VÂNZARE BUNURI IMOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/07/Presa-pb-imob-iul-aug-2020-EAZ.pdf

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI:09:22:20; 2020-07-22. 

ANGAJĂM TÂMPLARI ȘI MONTATORI TÂMPLĂRIE.

INFORMAȚII LA TELEFON:

0732 11 55 76

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 09:45:17; 2020-07-10. DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ: ANUNŢ LICITAȚIE PENTRU VÂNZARE LEMN FASONAT. VEZI ANUNȚUL ȘI AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/07/Anunt-licitatie.pdf                        

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 07:54:06; 2020-07-08. DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ: ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE CHERESTELE BRAD ȘI MOLID – 13 IULIE 2020. VEZI ANUNȚUL ȘI AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/07/Anunt-licitatie-cherestea-8-iulie-2020.doc

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNTULUI: 08:06:50; 2020-06-23. ANUNȚ DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ: LICITAȚIE VÂNZARE LEMN FASONAT. VEZI ANUNȚUL ȘI AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/06/Anunt-licitatie.doc         

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 09:05:24; 2020-06-24. ANUNȚ DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ: LICITAȚIE MASĂ LEMNOASĂ 9 IULIE 2020. VEZI ANUNȚUL ȘI AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/06/Anunt-licitatie-intermediara-09.07.2020-Copy.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 20:43:15; 06/17/2020. NOTIFICARE DESCHIDERE INSOLVENȚĂ SC TAO CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/06/NOTIFICARE-ZIAR-DESCHIDERE-PROCEDURA.doc

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 20:50:15; 2020-05-20. ANUNT SELECȚIE OFERTE EVALUATOR. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/05/anunt-eval-instalconstruct.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:20:29; 2020-05-15. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/05/solicitare-oferte-arh-Ro-Glass-Brand-pdf.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:41:57; 2020-03-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MNG GRUP INVEST  SRL. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/03/Pb-vanz-mar-2020-60-MNG-Grup-Invest.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:29:06; 2020-03-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC RAPANU SR COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/03/pb-vanz-mar-2020-50-Ripanu.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 17:20:29; 2020-03-02. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC KAMORIS ORIENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/03/PB-VANZ-kAM-feb-2020.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 17:00:21; 2020-03-02. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADRIAN FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/03/PB-vanz-feb-2020-ADR.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:53:15; 2020-03-02. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (AUTOTURISM) SC JEAN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/03/pb-75-masina-JC.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:33:25; 2020-02-12. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC OMEX SRL. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/02/PB-vanz-bm-75-Omex-feb-2020.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:10:20; 2020-02-02. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC VIT STYLE SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/02/PB-feb-2020-Vit-Style.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:01:41; 2020-02-02. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ALISTARICA COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/02/PB-vanz-50-im-85-masini-ALS_1_.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:01:36; 2020-01-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (STOC MARFA) SC ROLOTI COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-vanz-ian-2020-Roloti-stoc-marfa.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:53:28; 2020-01-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC SDG DIANIS PREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/publ-vanz-75-SDG.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:49:16; 2020-01-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (MASINA) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-masina-ian-2020-85-celador.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:43:52; 2020-01-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (COMPLEX COMERCIAL SI HOTEL). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-70-Celador-al-cel-bun-ian-2020.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:36:44; 2020-01-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (STOC MARFA) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-stoc-75-ian-2020-celador.doc                  

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:30:04; 2020-01-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (SPATIU COMERCIAL) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-50-Celador-9-mai-ian-2020.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:37:00; 2020-01-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADITUR 2005 SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/Presa-pb-vanz-95-mob-Aditur.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 22:02:31; 2020-01-18. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC D&C TRANSPORT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-vanz-ian-2020-D-C-Transport.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:46:38; 2020-01-18. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (AUTO). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/PB-VANZ-kenotheoz-ian-2020-auto.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:37:34; 2020-01-18. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (VILE) SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/PB-VANZ-kenotheoz-vile-55-ian-2020.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:26:18; 2020-01-18. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE (TERENURI SAT STEJARU, COMUNA PANGARATI) SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/PB-VANZ-kenotheoz-100-ian-2020-stejaru.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:15:57; 2020-01-18. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-imob-ian-2020-EAZ.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:12:22; 2020-01-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC RIPANU COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-vanz-ian-2020-50-Ripanu.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:21:04; 2020-01-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC IASIDENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/PRESA-PB-VANZ-50-ian-2020-IS.pdf                                   

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:01:43; 2020-01-12. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC GICOVANU COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/gicovanu-com-pdf-12-ian-2020.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:49:05; 2020-01-12. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ZELDA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/ZELDA-PDF-12-IAN-2020.pdf